beslaver

beslaver
[bi΄slævə] v թքոտել. փսլնքոտել. փխբ. շողոքորթել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Beslaver — Be*slav er, v. t. [imp. & p. p. {Beslavered}; p. pr. & vb. n. {Beslavering}.] To defile with slaver; to beslobber. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • beslaver — /bi slavˈər/ (archaic) transitive verb 1. To slaver or slobber upon 2. To cover with fulsome flattery ORIGIN: ↑be (1) …   Useful english dictionary

  • beslaver — verb a) To cover with slaver, or anything suggesting slaver. b) To cover with fulsome flattery …   Wiktionary

  • beslaver — be·slav·er || bɪ slævÉ™ v. beslobber …   English contemporary dictionary

  • Beslavered — Beslaver Be*slav er, v. t. [imp. & p. p. {Beslavered}; p. pr. & vb. n. {Beslavering}.] To defile with slaver; to beslobber. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Beslavering — Beslaver Be*slav er, v. t. [imp. & p. p. {Beslavered}; p. pr. & vb. n. {Beslavering}.] To defile with slaver; to beslobber. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Flattery — (Roget s Thesaurus) < N PARAG:Flattery >N GRP: N 1 Sgm: N 1 flattery flattery adulation gloze Sgm: N 1 blandishment blandishment blandiloquence Sgm: N 1 cajolery cajolery Sgm: N 1 fawning fawning wheedling & …   English dictionary for students

  • flatter — [v1] compliment excessively adulate, beslaver, blandish, bootlick*, brownnose*, build up*, butter up*, cajole, cater to, charm, con, court, fawn*, get next to*, glorify, grovel, humor, inveigle, jolly, lay it on thick*, massage, oil*, overpraise …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”